ابتدا برترین گلزنان را معرفی می کنیم:

۱ - گرد مولر در فاصله زمانی ۱۹۹۶ تا ۱۹۷۴ طی ۶۲ بازی، ۶۸ گل به ثمر رساند.

۲ - میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی لاتزیو از سال ۲۰۰۱ تاکنون، همچنان در ۱۲۰ بازی ۶۴گل به ثمر رسانده و با گلی که برابر یونان به ثمر رساند، به رکورد گرد مولر نزدیک شد تا به جاودانگی در این رکورد امیدوار شود.

۳ - یورگن کلینزمن و رودی فولر در طی مقطع زمانی ۱۹۹۸ _ ۱۹۸۷، در ۱۰۸،۴۷ گل به ثمر رساندند.

۴ - رودی فولر در فاصله زمانی ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ طی ۹۰ بازی، ۴۷ گل به ثمر رساند.

۵ - کارل هاینز رومینینگه طی فاصله زمانی ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ طی ۹۵ بازی، ۴۵ گل به ثمر رساند.

۶ - لوکاس پودولسکی از سال ۲۰۰۴ تاکنون، طی۱۰۰ بازی، ۴۴ گل به ثمر رسانده است.

۷ - اووه زیلرطی مقطع زمانی ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۰، طی ۷۲ بازی ملی ۴۳ گل به ثمر رسانده است.

۸ - میشائیل بالاک طی فاصله زمانی ۱۹۹۹تا ۲۰۱۰ طی ۹۸ بازی، ۴۲ گل به ثمر رسانده است.

۹ - اولیور بیرهوف طی فاصله زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ طی ۷۰ بازی، ۳۷ گل به ثمر رسانده است.

۱۰ - فریتز والتر طی فاصله زمانی ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۸طی ۶۱بازی، ۳۳ گل به ثمر رسانده است.

اکنون قصد داریم با سابقه ترین بازیکنان را بررسی کنیم:

۱ - لوتار ماتئوس طی فاصله زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰در ۱۵۰ بازی، ۲۳ گل به ثمر رسانده است.

۲ - میروسلاو کلوزه ستاره آلمانی لاتزیو از سال ۲۰۰۱تاکنون، که ۳۳ سال سن دارد، در ۱۲۰بازی ۶۴ گل به ثمر رسانده است.

۳ - یورگن کلینزمن از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸،۱۰۸ بازی ملی را در کارنامه دارد.

۴ - یورگن کولر از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۸،۱۰۵ بازی ملی را در کارنامه دارد.

۵ - فرانتس بکن بائر از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۷،۱۰۳بازی در کارنامه دارد.

۶ - توماس هسلر از سال ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰،۱۰۱ بازی در کارنامه دارد.

۷ - لوکاس پودولسکی از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۱۰۰ بازی در کارنامه دارد.

۸ - میشائیل بالاک از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰،۹۸بازی در کارنامه دارد.

۹ - برتی فوگتس از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۸،۹۶ بازی در کارنامه دارد.

۱۰ - سپ مایراز سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹،۹۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۱ - کارل هاینز رومینینگه طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶،۹۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۲ - باستین شوآین اشتایگر از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۹۴ بازی در کارنامه دارد.

۱۳ - رودی فولر از سال ۱۹۸۲تا ۱۹۹۴،۹۰ بازی در کارنامه دارد.

۱۴ - فیلیپ لام از سال ۲۰۰۴ تاکنون، ۹۰ بازی در کارنامه دارد.

۱۵ - آندریاس برمه ازسال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴،۸۶ بازی در کارنامه دارد.

۱۶ - اولیور کان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶،۸۶ بازی ملی در کارنامه دارد.

۱۷ - آندریاس مولر از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹،۸۵ بازی در کارنامه دارد.

۱۸ - آرنه فردریش از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱،۸۲ بازی در کارنامه دارد.

۱۹ - کارل هاینز فورتسر از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۶،۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۰ - پرمرته ساکر ازسال ۲۰۰۴ تاکنون، ۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۱ - ولفگانگ اوراثاز سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴،۸۱ بازی در کارنامه دارد.

۲۲ - برند اشنایدر از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸،۸۱ بازی در کارنامه دارد.

ورزش سه