ملت ایران: آرسنال دیروز مقابل اورتون متوقف شد اما آنها باز هم چهار امتیاز از نزدیک ترین تعقیب کنندگان شان پیش هستند.
همین باعثشده تا شاگردان ونگر با روحیه بالا، در انتظار رسیدن کریسمس باشند. چند ستاره توپچی ها از جمله پودولسکی، چمبرلین و مرتساکر، با لباس های ویژه کریسمس، عکس انداختند.
اما این لبخندها، بعد از کریسمس هم روی لب آرسنالی ها خواهد بود؟