ملت ایران: مصاحبه ای که گوران لاوره علیه امیرقلعه نویی انجام داد و به تیتر یک برخی روزنامه ها تبدیل شد این روزها فکر سرمربی استقلال و نزدیکانش را سخت به خود مشغول کرده است. امیر درآخرین مصاحبه ای که داشت از اظهارات لاوره ابرازتعجب کرد و گفت: «جای تعجب دارد لاوره ای که از من تعریف می کرد چنین مصاحبه ای را علیه ام انجام داده است.» قلعه نویی بعد از انتشار این مصاحبه تحقیقاتی انجام داد تا عامل یا عوامل اصلی مصاحبه ای که لاوره علیه اش انجام داده را پیدا کند که به سرنخ هایی هم رسید و نام افرادی را که موجب انتشار چنین مصاحبه ای شده اند را یافته است. نزدیکان قلعه نویی خیلی اصرارداشتند که او نام فردی را که مصاحبه لاوره را برنامه ریزی کرده افشاء کند اما امیرقلعه نویی به نزدیکانش اعلام کرد که اگر نام این شخص را رسانه ای کند حاشیه تازه ای وارد تیمش می شود. بنابراین فعلا چیزی نمی گوید تا موضوع همین جا مسکوت بماند.