وزارت ورزش می خواهد دوره جدیدی را برای سرخابی ها آغاز کند. در این بین با توجه به استعفای رویانیان، احتمالا باشگاه قرمزها زودتر از رقیب دچار تغییر و تحول مدیریتی می شود. گفته می شود نخستین تغییر آنها مربوط به اعضای هیات مدیره شان است. افرادی مثل محمد دادکان، پورمختار و محسن رضایی نفرات معرفی شده به وزارت ورزش هستند برای حضور در جمع هیات مدیره قرمزها. البته مشخص نیست آیا این افراد این سمت را قبول می کنند یا نه. از سوی دیگر محمد رویانیان هم احتمالا پس از جدایی از سمت مدیرعاملی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره در باشگاه پرسپولیس ادامه فعالیت می دهد.