ملت ایران: وحید قلیچ، بهروز سلطانی، سعید عزیزیان، نیما نکیسا، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، رضا شاهرودی، پژمان جمشیدی، حمید درخشان، حمید استیلی، مهدی تارتار، فرشاد پیوس، ناصر محمدخانی، محسن عاشوری، یونس باهنر، مرتضی کرمانی مقدم، بهنام ابوالقاسم پور، کریم باقری، مهرداد میناوند، علیرضا امامی فر، پایان رأفت، علی انصاریان، مجتبی محرمی، رضا جباری، ادموند بزیک، حسن شیرمحمدی و مهدی مهدوی کیا.
علی پروین، حمید جاسمیان، محمود خوردبین، کاظم سید علیخانی(کادر فنی)، دکتر فرید زرینه و دکتر علی قربانی(کادر پزشکی)، رضا ریاضتی(مدیر رسانه ای) و الیاس مژده جو(تدارکات).
البتهعلاوه بر لیست اعلام شده، دیگر پیشکسوتان نیز در اردوی امشب سرخپوشان حضور خواهند یافت.