ملت ایران: این کیک تولد قلعه نویی است که روی آن حک شده توسط کانون هواداران باشگاه تهیه شده است.
نکته قابل توجه کیک ۵ ستاره ای است که بالای سر قلعه نویی تعبیه شده. حالا مشخص نیست این ۵ ستاره اشاره ای است به ۵۰ سالگی امیر یا ۵ ستاره به احترام ژنرال بودن او.