ملت ایران: پس از اینکه یکی از نمایندگان مجلس خبر داد قرار است طرح تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال در بهارستان مطرح شود، این شائبه به وجود امد که مجلس به عنوان یک ابزار حکومتی می تواند در امور یک نهاد غیر دولتی دخالت کند یا نه. حالا سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون می گوید؛ مجلس طبق قانون اساسی اجازه تحقیق و تفحص از تمام نهادها از جمله فدراسیون های ورزشی را دارد.
هوشنگ نصیرزاده در این مورد توضیحاتش را اینچنین شروع کرد: طبق قانون اساسی کشورمان حق تحقیق و تفحص برای مجلس در تمامی سازمان ها و ارگان ها که بخشی از اعتبارات خود را از دولت دریافت می کنند وجود دارد. ماجرای بودجه فدراسیون در مجمع عمومی که غیر فنی و غیر کارشناسانه تهیه شده بود اسباب ایجاد شبهاتی شده بود و همین موضوع برخی را برای تحقیق از فدراسیون فوتبال تشویق کرده است.
سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، گفت: مشکل اول این فدراسیون این است که فردی که دارای مهارت کلامی باشد و به تمام زوایای کار آشنا بوده و بتواند از آن دفاع کند را در اختیار ندارد و فکر می کنم این فدراسیون در دفاع از خود ناکارآمد است. این ناکارآمدی در حالی است که این فدراسیون فوتبال در میان موفق ترین ها از نظر عملکرد ورزشی بوده اما نتوانسته موفقیت های خود را نشان دهد.
وی در رابطه با شبهات مجلس اظهار داشت: از سال گذشته نماینده بازرسی کل کشور در فدراسیون مستقر است و هر چکی که در فوتبال صادر و هر سند مالی که نوشته می شود به طور همزمان در خزانه داری و بازرسی از روی سیستم قابل رویت است و به همین دلیل فکر کنم در موضوع تحقیق مجلس آنچه که اهمیت دارد استناد کردن به مدارک موجود است.
اما پیشنهاد جالب نصیرزاده به کفاشیان؛ در گذشته عزیزالله محمدی از منافع فدراسیون بسیار خوبی دفاع می کرد و ای کاش فدراسیون از او به عنوان سخنگو استفاده می کرد.