ملت ایران:دستیاران کی روش در طول مدت حضور او در ایران در تمرینات تیم ها حضور پیدا می کنند. حضوری که ظاهرش این است که کمک زیادی به کادرفنی تیم ملی نمی کند اما کی روش به این کار اصراردارد.
ولی در یکی از آخرین تمرینات پرسپولیس علی دایی سرمربی این تیم در زمان حضور دو دستیار کی روش با آنها با خیلی سرد برخورد کرد و سپس عذرآنها را خواست.
مارکار آقاجانیان و مربی بذنساز تیم ملی وقتی به تمرین پرسپولیس رفته بودند با اخم دایی مواجه شده اند. ظاهر قضیه، اینطور که بازیکن ها گفته اند موضوع به دعوت نشدن محسن بنگر برمی گردد که قراربوده در فهرست آخر تیم ملی باشد.