سایت گلزیباترین عکس امروز را در اصفهان گرفته اند، عکسی از کاظم قانع عکاس ایرانا که در زمین فولاد شهر این تصویر کمیاب را شکار کرده است. کمی بعد از سوت پایان ذوب آهننفت همان وقتی که ذوب آهنی ها احساس می کنند بحران را پشت سر گذاشته اند. این عکس شرح بیشتری ندارد یک بر صفر به نفع آقای عکاس.