ملت ایران: هر چند گل اول پرسپولیس به دنبال خطایی به دست آمد که روی خلعتبری حادثشده بود و البته این بازیکن دو سه ضد حمله و حرکت سریع را پی ریزی کرد اما هنوز با آن خلعتبری گذشته و ستاره ای که فصول گذشته دیده بودیم تفاوت دارد. ظاهرا هنوز اثرات تمرین نکردن در مقطع پیش فصل وآن مصدومیت آزاردهنده قبل از آمدنش به پرسپولیس در بازی های او دیده می شود تا هواداران پرسپولیس از خودشان بپرسند شماره ۹۹ که مدام در ورزشگاه تشویق می شود کی راه می افتد و می شود همانی که انتظارش را داشتیم؟ خلعتبری در یکی از صحنه های نسبتا جدی نیمه دوم در حالتی نا متعادل شوت سرضرب خوبی به سمت دروازه حریف زد و البته در یکی از صحنه های نیمه اول وقتی نتوانست حرکت انفرادی دوستش ماهینی را به گل تبدیل کند ابتدا با انصافی درگیر شد اما خیلی زود هم از او هم از هادی زرین ساعد گلر حریف عذرخواهی کرد تا نشان دهد چندان هم عصبانی و پرخاشگر نیست.