رویانیان که تقریبا هیچ گاه به ورزشگاه نمی رود و تا کنون تنها یکی دو بار در ورزشگاه آزادی حاضر شده سورپرایز ورزشگاه تختی بود.
او در کنار دایی نشسته بود تا سرمربی پرسپولیس احساس تنهایی نکند. البته هواداران هم برای او سنگ تمام گذاشتند و با لقب سردار سرخ ایران حسابی تحویلش گرفتند تا رویانیان از آمدن به ورزشگاه پشیمان نشود.
او در ورزشگاه کنار بابک زنجانی مالک متمول سورینت نشسته بود و با او صحبت می کرد ضمن اینکه بعد از پایان نیمه اول به اتفاق زنجانی ورزشگاه تختی را ترک کرد.