ملت ایران: وحید هاشمیان پس اتمام فوتبالش چندان در این فوتبال نماند و راه آینده اش را در خارج از ایران دنبال کرد. گویا او تکلیفش را با زندگی بعد از فوتبال هم می داند.
هاشمیان در طول دوران بازیگری اش هم تفاوت های بسیاری با سایر بازیکنان داشت و حالا هم همین است. در روزهایی که هم پستی او علی دایی با همه در حال تنش و دعواست هاشمیان از زندگی لذت می برد وبا کوهنوردی در هوای سرد لذت متفاوتی را تجربه می کند. محال است بازیکن ایرانی دیگر را در این شرایط ببینید که کوه نوردی می کند و این کار ها مختص خود هلیکوپتر است