ملت ایران: امروز روز گیر دادن کی روش به خلعتبری بود. کی روش که در این تمرین حسابی سر شوخی را با خلعتبری باز کرده بود از وی خواست سریع تر با فرم گذشته برگردد.
کی روش بدین صورت با کشیدن کاور خلعتبری به سرش از وی خواست با چشم بسته هم راه دروازه را یاد بگیرد و در گلزنی موفق تر باشد. کاری که خلعتبری در این هفته های اخیر در پرسپولیس موفق به انجمش در طول بازی نشده است.