ملت ایران:این روزها از داماش خبر می رسد که پول جهانبخش امروز، فرداست به دست عابدینی برسد. در رشت همه اعضای پیرامون تیم شکمشان را برای دریافت این پول صابون زده اند و منتظرند تا ببینند چه مقدار از مبلغ حدود یک میلیارد تومنی که از انتقال جهانبخش به نایمخن باقی مانده به رشت می رسد! وضعیت مالی این باشگاه شمالی با در نظر گرفتن ردیف بودجه هفته ای سیصد میلیون تومانی از سوی قوه قضاییه کمی بهبود یافته است و در این یک ماهه تقریبا هر هفته و یا حداکثر هر دو هفته یک بار این پول بین طلبکاران داماش که اکثرا بازیکنان این تیم هستند توزیع شده است.
اما با توجه به کثرت طلبکاران از این حدود سیصد میلیون چیزی در حدود پنج تا پانزده میلیون به هر بازیکن می رسد و اگر در نظر داشته باشید که همه کادر فنی و بازیکنان داماش هم بخشی از قرارداد سال گذشته شان را طلبکارند و هم اینکه امسال در هنگام بستن قرارداد یک شاهی هم دریافت نکرده اند، آن موقع متوجه می شوید که رسیدن یک پول قلمبه تر مانند حق ترانسفر جهانبخش تا چه حد می تواند زیر زبانها مزه کند! البته در این بین هستند از عوامل کادر فنی و کارمندان داماش که در این توزیع ها سرشان بی کلاه مانده و هنوز رقم دریافتی شان صفر است.