به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری Bultan News، ورزش راگبی یا فوتبال آمریکایی در میان زنان و دختران ایرانی افزایش می یابد.

در این گزارش امده است که زنان ایرانی با پوشش متناسب در این بازیها شرکت می کنند و پوشش انها مانعی برای انجام این ورزش دلپذیر نمی شود.