ملت ایران: حامد حدادی و اوشین ساهاکیان در بین ۵ بازیکن برتر آسیا قرار گرفتند. حدادی بهترین پست ۵ آسیا شد و همانند دوره گذشته این عنوان را برای خود به دست آورد. اوشین ساهاکیان هم بهترین پست ۴ آسیا نام گرفت.

در دوره گذشته در کنار حدادی، صمد نیکخواه به عنوان بهترین پست ۳ انتخاب شد.

حامد حدادی در کنار بهترین سنتر آسیا شدن به عنوان ارزشمند ترین بازیکن این دوره از مسابقه ها انتخاب شد.