ملت ایران: فحاشی های هواداران سه تیم با واکنش کمیته انضباطی و کسر امتیاز همراه بوده است. اینکه چرا فقط این سه تیم اینگونه تنبیه شده اند و تخلفات تیم های دیگر از جمله پرسپولیس و فولادگستر در هفته نخست تنها با جریمه مالی همراه بود را باید در جایی دیگر به بررسی نشست ولی در این بین برخی کارشناسان معتقدند اینگونه آرا فقط برگرفته از آیین نامه انضباطی ایران است و در جای دیگری دیده نمی شود.
هوشنگ نصیرزاده در این باره می گوید «کسر امتیاز برای فحاشی توسط تماشاگران در فوتبال جهان وجود ندارد این بخش از ماد۲۲ آیین نامه ایران رو اشتباه نوشته اند اما اگر بازیکنان شعار نژادپرستانه بدهند می توان امتیاز کسر کرد ولی کسر امتیاز برای سروصدا و فحاشی تماشاگران درست نیست»
با احترام بسیار به نظر او، اما ماده ۵۸ آیین نامه انضباطی فیفا می گویدهر کس به وسیله گفتار یا رفتار تحقیر آمیز، نژاد پرستانه یا بدنام کننده از نظر نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب و قومیت به شرافت فرد یا افرادی حمله ور شود حداقل ۵ مسابقه محروم می شود.
بعد می گوید اگر افراد زیادی(بازیکن یا مسئول و مقام رسمی) از یک باشگاه یا فدراسیون این امر را مرتکب شوند یا اوضاعی که موضوع را شدیدتر کند وجود داشته باشد از تیم مدنظر ابتدا سه امتیاز، باردوم ۶امتیاز و برای بار سوم احتمال سقوط به دسته پایین تر وجود دارد.
همین ماده ادامه می دهد اگر تماشاگران مرتکب این موضوع شوند حداقل ۳۰هزار فرانک سوییس جریمه برای فدراسیون یا باشگاه در نظر گرفته می شودبدون اینکه در نظر گرفته شود آیا این امر ناشی از تقصیر در رفتار یا نظارت باشگاه و فدراسیون بوده یا نبوده. اگر تخلفات شدیدتر باشد مجازات شدیدتری مانند بازی بدون تماشاگر، اعلام نتیجه سه بر صفر، کسر امتیاز و اخراج از رقابت ها هم در نظر گرفته می شود.
نتیجه: پس برخلاف اظهارات نصیرزاده کسر امتیاز و جرایم شدیدتر هم می توان در قبال شعار تماشاگران در امر نژادپرستی در نظر گرفت و این امر، خاص بازیکنانی که شعار نژاد پرستانه داده اند نیست. فراموش نکنیم نژاد پرستی فقط توجه به رنگ پوست نیست، شعار علیه قومیت ها را هم در برمی گیرد و ما نیز در ورزشگاههایمان کم از این شعارها نمی شنویم. ضمن اینکه شعار تحقیر آمیز و بدنام کننده را هم در این ماده برشمرده و می توان دریافت که چنین شعارهایی تا چه اندازه مستوجب کیفر و مجازات است.
میرشاد ماجدی اعلام کرده مگر ورزشگاه متعلق به ماست که باید کسر امتیاز شویم؟ اینجا بحثمالکیت ورزشگاه نیست بلکه میزبانی ولو در ورزشگاه اجاره ای را هم شامل می گردد کما اینکه در ماده ۶۷بازی در زمین بی طرف را هم مدنظر قرار می دهد!
در ماده ۶۷موضوع فراتر می رود ومی گوید «فدراسیون یا باشگاهمیزباندر برابر رفتار نادرست تماشاگران بدون این سئوال که رفتار ناشایست عمدی یا سهوی بوده مسئول خواهد بود و باتوجه به شرایط ممکن است جریمه شوند.در صورت بروز اختلال جدی شاید مجازات بیشتری هم اعمال گردد.» بعد رفتار نادرست را شرح می دهد «رفتار نادرست شامل خشونت علیه افراد یا اشیا، پرتاب موارد آتش زا، پرتاب گلوله های پرتابی، شعارهای اهانت آمیز به هر شکل آن، ادای کلمات یا صدای توهین آمیز یا هجوم به زمین است»
نتیجه: در این ماده حتی بحثتماشاگر خودی و غیر خودی مطرح نیست. تیم میزبان را مسئول همه تماشاگران می داند اگر چه برای بحثمیزبانی و حتی بازی در زمین بیطرف هم همین توصیفات و تنبیهات را دارداما می بینیم که قانونگذار در صورت ایجاد اختلال جدی، تنبیهاتی فراتر از جریمه را هم مدنظر قرار داده و چون ذکری از هیچ تنبیهی به میان نیاورده و دایره آن را محدود نکرده همه تنبیهات ۹ گانه ماده ۱۲ آیین نامه انضباطی فیفا اعم از ابطال نتیجه، اخراج از رقابت ها، کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین تر و… را می توان اعمال نمود و دست مجری قانون را باز گذاشته است. به خوبی مشهود است که ادای کلمات و شعارها و صداهای توهین آمیز هم شامل این جرایم می گردد.