ملت ایران: پس از اتمام یک الگیلانو بدون حاشیه در میدان توسط بازیکنان دو تیم، حاشیه ها روی سکوها همچنان به قوت خود بالا بود و صدای فحاشی ها از ورزشگاه تا فرسنگها دورتر شنیده میشد. اما این همه ی ماجرا نبود و در راه برگشت هواداران ملوان اتوبوس بازیکنان و هواداران داماش را مورد اصابت سنگ قرار دادند! این در حالی بود که اسکورت نیروی انتظامی نیز اتوبوس حامل بازیکنان و هواداران داماش را همراهی میکرد!

در حالی که تقریبا تمامی خیابان های منتهی به ورزشگاه انزلی تا خروجی شهر به سمت رشت مملو از شیشه خرده هایی بود که توسط مردم کناره خیابان به سوی ماشینهای در حال حرکت پرتاب شده بود، در نهایت در منطقه طالب آباد انزلی اتوبوس بازیکنان داماش مورد اصابت سنگ قرار گرفت و شیشه اتوبوس شکست حامل تیم داماش شکسته شد!

در این اتفاق قسمتی از شیشه اتوبوس که مرتضی ابراهیمی و جهانگیر عسگری که زننده گل پیروزی بخش داماش در دو فصل پیش بود شکست. در این حادثه به هیچکدام از بازیکنان داماش آسیبی نرسید اما قسمت زیادی از شیشه اتوبوس دچار خسارت شد

. به چشمهای چشمهای حیرت زده جهانگیر عسگری خوب دقت کنید!