ملت ایران: سپاهان تا زمانی که اشتها داشت می شد فهمید درون زمین با برنامه است. آنها برای رسیدن به دروازه استقلال، با هدف به توپ ضربه می زدند اما پس از گل دوم زرد پوشان دیار زاینده رود، سپاهان که در پی حفظ نتیجه بود نتوانست این خواسته را با ارائه یک فوتبل با برنامه نشان دهد و می توان گفت در برخی صحنه ها بخت با شاگردان کرانچار یار بود که بیش از یک بار دروازه شان باز نشد.