ملت ایران: باشگاه مس کرمان نتوانست شجاع خلیل زاده را به کرمان برگرداند. آنچه در متن رای کمیته انضباطی آمده حکایت از سه نکته دارد. اول اینکه اگر رضایت نامه ایراد داشت سازمان لیگ آن را ثبت نمی کرد و چون ثبت کرده، نظر آنها صائب است. دوم آنکه قائم مقام باشگاه حق امضا داشته و سوم اینکه اراده باشگاه و بازیکن بر بستن قرارداد یکساله بوده است. این رای قطعی است و قابلیت ارجاع به استیناف را هم ندارد. متن کامل رای به شرح زیر است:

جلسه رسیدگی به اختلاف فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان و آقای شجاع خلیل زاده بازیکن، در تاریخ ۲۳/۴ / ۹۲ با حضور مدیرعامل محترم باشگاه و بازیکن و وکلای وی در کمیته انضباطی تشکیل، طرفین اظهارات خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به تفصیل بیان نمودند و باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان با ارایه لایحه شماره ۲۵۱۴/۱۱ / ۹۲ مورخ ۲۵/۴ / ۹۲ و ضمن ایراداتی، به صدور رضایت نامه اعتراض و آن را بی اعتبار و باطل دانسته و عنوان داشته که آقای خلیل زاده بازیکن مجاز و آزاد نبوده تا به استناد آن به باشگاه دیگری منتقل شود و ضمن اعلام سه ساله بودن قرارداد بازیکن با مس کرمان، علت عمده ایراد را به فقدان سمت امضا کننده رضایت نامه نموده است.

کمیته انضباطی پس از استماع توضیحات طرفین به شرح صورتجلسه ۲۳/۴ / ۹۲ و مداقه در لایحه باشگاه مس کرمان و باستناد ماده ۱۸آیین نامه انضباطی و با توجه به صورتجلسه تنظیمی شماره ۹۰۰۲۰۵ / ه / م مورخ ۲۲/۳ / ۹۱ هیات مدیره محترم باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان در خصوص تفویض اختیار مدیرعامل وقت به قائم مقام و به علت در سفر بودن، صدور رضایت نامه از ناحیه گیرنده اختیار(قائم مقام) و ارائه آن به سازمان لیگ برتر به عنوان عالی ترین مرجع تشخیص دهنده اصالت و درستی مدارک در لیگ برتر و اقدام این سازمان به تحویل مدرک و ثبت آن تحت شماره ۴۱۱/۹۲ / ۱۱۰ در تاریخ ۴/۴ / ۹۲ و با تلقی اینکه اراده اولیه بازیکن و باشگاه مس کرمان به یکساله بودن قرارداد(با زوال تعهد دوسال) بوده است، با مجاز دانستن بازیکن در جهت پیوستن به باشگاه دیگر، ایرادات باشگاه مس کرمان را نسبت به رضایت نامه مورد نظر فاقد وجاهت و در حدی که سبب خدشه و لطمه به اصل ضایت نامه شود ندانسته و شکایت رسیده را مردود اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.