ملت ایران: قاسم دهنوی به دلیل عقد قرارداد با دوباشگاه ۶۰میلیون تومان جریمه شد. حسن زاده گفته ۳۰میلیون تومان جریمه تنبیه رفتار اوست و ۳۰میلیون تومان هم بدل از محرومیت است. این رای قطعی نیست و احتمالا با اعتراض دهنوی به استیناف ارجاع داده می شود. حسن زاده گفته است انتقال دهنوی به پرسپولیس منع قانونی ندارد.