ملت ایران: این عکس مربوط به سال ها پیش است، مربوط به دورانی که سرآغازی بر معروفیت جادوگر آسیا بود، همان سال هائی که هنوز محبوبیت علی ریشه ندوانده بود و نهالی نوپا بود. علی کریمی در عضویت تیم فتح سپاه بود و هم بازی او برادرش فرشید کریمی بود، گلری که همچون برادرش روزگاری را در پرسپولیس حضور داشت و دروازه بان اول سرخ پوشان بود!

این عکس مربوط به یک بازی فوتسال است؛ در همان دورانی که موفق به شکست آبی پوشان پایتخت شدند و فوتبال ایران را قبضه کردند و به فوتبال ایران سلام گفتند و چهره شدند!