ملت ایران: اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ قیمت های پیشنهادی خود را برای حضور هواداران در ورزشگاه ها در فصل سیزدهم به فدراسیون ارسال کرده اند که بر این اساس در ورزشگاه آزادی قیمت بلیت جایگاه ویژه ۱۲ هزار تومان و بلیت هایی که سال گذشته به مبلغ ۵ هزار تومان فروخته می شد با افزایش قیمت ۲ هزار تومانی هفت هزار تومان فروخته شود و همچنین بخش هایی از ورزشگاه نیز که مبلغ سه هزار تومان بود به پنج هزار تومان افزایش یافت. همچنین در ورزشگاه های شهرستان ها هم قیمت بلیت پنج هزار تومان فروخته شود.
این پیشنهاد قرار است در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب برسد.