ملت ایران: در آستانهلیگ سیزدهم باشگاه نفت تهران موضع رسمی خود را در قبال یکی از اتفاقات مرسوم بازی های لیگ که طی فصول گذشته محل بحثو دعواهای زیادی بوده مشخص کرد!
این باشگاه، پیشاپیش وقت کشی و تمارض را محکوم کرد تا در لیگ جدید کسی گله نداشته باشد اگر زمین خورد و نفتی ها به بازی ادامه دادند!
در این بیانیه جالب و عجیب آمده:
«موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت تهران به اطلاع علاقه مندان فوتبال می رساند که تیم فوتبال این باشگاه همیشه خود را ملتزم به زیبایی های فوتبال، احترام به تماشاگران، کمک به فوتبال ملی، ایجاد فرهنگی نو و ارائه بازی جوانمردانه می داند.
یکی از آفته ای این ورزش مهیج اتلاف وقت بوده که به تازگی یکی از حربه های رسیدن به نتیجه مطلوب در بین تیم های فوتبال محسوب و باعثایجاد نارضایتی فوتبالدوستان فهیم می گردد.
آمارهای موجود بیانگر این واقعیت است که حدود ۲۵دقیقه از زمان هر بازی با تکیه بر این روش تضییع شده و بازیکن خستۀ تیمی که نتیجه را برده است برای تحقق این استراتژی خود را به زمین انداخته تا با کاهش موقعیتهای طرف مقابل روح جوانمردی را لگدکوب نماید.
باشگاه نفت تهران با صدور این بیانیه اعلام می دارد ازاین پس تنها با تشخیص داور و در مواردی خاص جریان مسابقه را قطع و با زمین افتادن بازیکن حریف توپ را به بیرون نزده و از حریفان نیز چنین انتظاری ندارد.