ملت ایران شرکت پیشکسوتان پر سپولیس امروز دو عضو و سهامدارجدید رادر جمع خود دید.
علی دایی و کریم باقری که هردو به بهترین های تاریخ این باشگاه تعلق دارند، امروز رسما عضو شرکت پیشکسوتان شدند. شرکتی که در دفتر شیک اش درخیابان دریا بی سروصدا به کار مشغول است.
دایی و باقری که هردو از پیشکسوتان متمول و هل حساب و کتاب این باشگاه هستند می توانند کمک و اعتبار خوبی برای شرکت باشند.