ملت ایران: طبق بند ۹ ماده ۲۲ آیین نامه جدید نقل و انتقالات لیگ باشگاه اگر بیش از ۴ماه حقوق ماهیانه بازیکنان را بدون توجیه پرداخت ننماید، بازیکن حق فسخ قرارداد را دارد.
عدم اجرای مفاد مندرج در قرارداد توسط باشگاه یا بازیکن حق فسخ قرارداد بر اساس دلیل موجه ورزش برای طرفین را فراهم می کند.
این در حالی است که بند ۱۰ ماده ۸ قراردادهای نمونه سازمان لیگ بیان می دارد اگر بازیکن تا پایان نیم فصل کمتر از ۳۰% از مبلغ قرارداد خود را دریافت نموده باشد به دلیل موجه حق فسخ قرارداد را دارد.
اعمال این دو بند شاید کمک بزرگی باشد برای اینکه نسبت به پرداخت حقوق بازیکنان توجه بیشتری داشته باشند.