پوشش متفاوت الهام حمیدی در «دورهمی» نشانه یک تغییر است؟