تصویری از یک بلیبورد تبلیغاتی با طرح نا متعارف شال و روسی در بام تهران - توچال در فضای مجازی منتشر شده است.

 تبلیغ نامتعارف روسری در بام تهران