شکار آهو تصویر زیر متعلق به دوره قاجار است که در آن شکار 38 راس آهو در یک روز دیده می‌شود. این عکس متعلق به سال 1281 شمسی است. شکار ٣٨ راس آهو در یک روز+عکس