زکیه بلخیری، دختر مسلمانی است که تصمیم گرفت به میان جمعیت معترض برود و سلفی هایی را جلوی جمعیت و در کنار آنان بگیرد. زکیه این گونه نشان داد که فرهنگ غربی و زندگی در غرب تاثیری بر اعتقادات وی ندارد.

شجاعت این دختر مسلمان و چهره‌ی خندان آن نشانی از صلح طلبی مسلمانان است.

 

سلفی دختر مسلمان مقابل تظاهرات کنندگان ضد مسلمان + تصاویر
سلفی دختر مسلمان مقابل تظاهرات کنندگان ضد مسلمان + تصاویر
سلفی دختر مسلمان مقابل تظاهرات کنندگان ضد مسلمان + تصاویر
سلفی دختر مسلمان مقابل تظاهرات کنندگان ضد مسلمان + تصاویر