حجاب جالب بانوی ژاپنی ، در سمینار ایران و ژاپن، زنان،صلح و توسعه پایدار که صبح دیروز دوشنبه با حضور شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد.

 حجاب جالب بانوی ژاپنی در تهران