این تصویر از سفر اول حاج سعید حدادیان، حاج محمدرضا طاهری و حاج محمود کریمی به عتبات گرفته شده است.