عکس لورفته از امیرحسین مدرس و همسرش انتشار یافت که مورد توجه هواداران او قرار گرفت. 

امیرحسین مدرس