جواد عزتی در جشن حافظ هنگام دریافت جایزه از همسرش مه لقا باقری که توسط همسرش درآغوش کشیده شد به جهت جلوگیری از حاشیه های ایجاد شده و استرس از این مسئله تاکید کرد که همسر خودمه . 

 

007ab2a6-63a1-4be9-bb4b-02af3723c594