کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: تو با حیا ترین امینِ دنیایی رفیق ، ، ، ، پشت صحنه روزهای آخر سریال آقازاده بعد از اخراجی ها و گذشت ۱۵سال دوباره همبازی شدیم و من دارم از حضورش کیف میکنم.