علی دایی با حضور در دادسرای ویژهسرقت از دزدان گردنبندش شکایت کرد.

متهم ۲۷ ساله که سابقه ‌دار است گفت :که آن روز خیلی مواد کشیده بود و برای همین علی دایی را نشناخته بود.از سوی دیگر علی دایی با حضور در دادسرای ویژه سرقت از دزدان گردنبندش شکایت کرد و گفت به‌دلیل اینکه سارق مقابل چشمان دخترش به سمت وی هجوم برده و باعث وحشت او شده حاضر به گذشت نیست