پرفورمنس آرت «آبی بی آب» در بستر رودخانه خشک شیراز اجرا شد. بستر رودخانه خشک شیراز که سال هاست آبی در آن جاری نیست روز سه شنبه با ابتکار گروهی از هنرمندان نگران از بحران آب با پارچه های آبی به رنگ آبی آب در آمد.

 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز 
 
کاری جالب در رودخانه خشک شیراز