روزی احمد مردم شناس تاجیک با اشاره به اینکهفلک خوانییکی از بزرگ ترین میراثهایموسیقیتاجیکان و مردم فارسی زبان است می گوید فلک خوانی درد دل آواز خوان با فلک و چرخ گردون و اشعار آن برگرفته از رباعیات و دوبیتی های مردمی است.

تابش هلالی استاد موسیقی تاجیکستان نیز می گوید هر منطقه در تاجیکستان سبک موسیقی خاص خود را دارد اما فلک خوانی بیشتر در مناطق جنوبی این کشور محبوبیت دارد. فلک خوانان سازی همراه خود ندارند و آرزوها و خواسته های خود را تنها با فریاد از خداوند طلب می کنند.

سعد الله نعیم اف کارشناس موسیقی تاجیکستان نیز با اشاره به اینکه فلک خوانی در تاجیکستان به دو نوع فلک دشتی و راغی تقسیم می شود می گوید فلک خوانی دشتی بدون استفاده از الات موسیقی و بیشتر در صحرا و بیابان اجرا می شود و فریاد عنصر اصلی این سبک موسیقی است. اواز خوانان در فلک راغی که کمتر در تاجیکستان رایج است از نی استفاده می کنند. فلک خوانی نه تنها در تاجیکستان که در افغانستان و بخشی از خراسان ایران نیز اجرا می شود.