به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مریلا زارعی در بخشی از یادداشت خود برای ماهنامه صنعت سینما خطاب بهحاتمی‌کیانوشت: «آقای کارگردان، حالا چه وقت باریدن بود؟ نمی‌دانید باعثزحمت کرم‌های خاکی شده‌اید؟ بیچاره‌ها داشتند از اندک هوای انباشته در میان منافذ خاک باغچه تنفس می‌کردند. نگفتید این بارش نابهنگام منافذ را پر از آب می‌کند و کرم‌ها از بیم جان از خاک بیرون می‌زنند؟ با این همه، توقع تأیید دارید؟» اشاره زارعی به جریان‌ها و رسانه‌هایی است که در یک‌ماه اخیر به‌ویژه پس از پایان جشنواره فیلم فجر از موضعگیری‌های اخیر خالق «چ» انتقاد کرده‌اند؛ ضمن اینکه حاتمی‌کیا با حمایت جدی خود از شیار ۱۴۳از عوامل جدی دیده‌شدن این فیلم در جشنواره بود.