ملت ایران: برخی هنرمندان نیز اولین درآمدشان را از راهی خارج از فعالیت هنری به دست آوردند، در کودکی دستفروشی کردند و منبع درآمد اصلی‌شان خارج از حیطه هنر است.