به گزارش ملت ایران برادر اوباما در مصاحبه ای که با او شد گفت در آلونکی درمحله فقیر نشین کنیا زندگی می کند وقرار است در فیلمی ضد اوباما با نام اوبامای امریکا بازی کند. گفته میشود این فیلم احتمالا سال ۲۰۱۶ برای نمایش آماده میشود.