پشت صحنه شهر موشها فاش شد!

گویندگان و عروسک گردانها به ترتیب اجرای نقش

کپل: حمید جبلی
دم باریک: ایرج طهماسب
دم دراز: راضیه برومند – مسعود کرامتی

معلم: ناصر غفرانی فر – طاهره برومند

سرمایی و موش موشک: آزاده پورمختار

عینکی: مهدی میگانی – رضا پرنیانزاده

گوش دراز: کامبیز صمیمی مفخم

نارنجی و خواهر عینکی: سیمین(فاطمه) معتمد آریا

خوش خواب: مجید شناور – راضیه برومند

موشی: صوفیا محمودی
موشهای دیگر: اعظم بوریاباف – فرانک عرب