ملت ایران: این خودرو راننده را در محل پیاده کرده، به سمت پارکینگ حرکت کرده، پس از شناسایی یک فضای مناسب خود را پارک می کند.

راننده ابتدا این خدمات خودکار را بوسیله یک گوشی هوشمند تعیین خواهد کرد.

خودروی جدید ولوو از حسگرها و دوربین های آنبرد برای هدایت خودرو و اطمینان از عدم برخورد آن با افراد و خودروهای دیگر برخوردار خواهد بود.

این خودرو پس از شناسایی یک فضای خالی خود را پارک کرده و پیامکی برای گوشی هوشمند ارسال خواهد کرد تا راننده بتواند محل خودرو را پیدا کند.

به گفته شرکت ولوو، این فناوری که هنوز به شکل پیش ساخت بوده، با پارکینگ های کنونی کار کرده اما هنوز به آنچه این شرکت آنرا «زیرساخت خودروی ۲» معرفی کرده و شامل سیستمهای فرستنده رادیویی در پارکینگ ها برای اطلاع رسانی به خودرو در مورد فضاهای خالی است، نیاز دارد.