ملت ایران: این ستاره سه هزار و ۳۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.

این تصویر که توسط «تلسکوپ خیلی بزرگ» متعلق به «رصدخانه جنوبی اروپا» در شیلی رصد شده است، یک ابر سبزرنگ درخشان از گاز موسوم به «سحابی سیاره ای» را نمایش می دهد.

این سحابی بخشی از پایان چرخه حیات تمامی ستارگان به اندازه خورشید یا بزرگ تر است.

آن چه مشاهده می شود یک ستاره کهنسال است که خودش را در درون فضا منفجر کرده و هم اکنون توسط حباب عظیمی از گاز درخشان محاصره شده است.

گفته می شود خورشید نیز در چند میلیارد سال آینده چنین رفتاری را از خود بروز خواهد داد.

اکسیژن رنگ سبز را به این حباب گازی اعطا کرده، در حالی که درخشش آبی - سفید در کنار ابر سبز، مرکز بسیار داغ ستاره است که به تدریج خنک می شود و می میرد.

ستاره در حال مرگ نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم رصد شد و تصویر جدید در واقع، از شیئی ارائه شده که کمتر مطالعه شده است.