انتظار می رود این لباس در نوامبر سال جاری میلادی آزمایش شود.

لباس Z - ۲ جدیدترین نمونه اولیه در نسل جدید پلت فرم لباس فضایی به شمار می آید. هر یک از مجموعه لباس های فضایی Z فناوری های جدید را شامل می شوند که روزی در لباس نخستین انسان ها در سفر به مریخ پوشیده بکار خواهند رفت.

آخرین نسخه لباس Z - ۱ دارای نیم تنه فوقانی نرم بود اما Z - ۲ مجهز به نیم تنه فوقانی کامپوزیت سخت خواهد بود.

نیم تنه فوقانی کامپوزیت سخت، دوام پذیری طولانی مدتی را ارائه می دهد که یک لباس برای «فعالیت فراوسیله ای» سیاره ای به آن نیاز دارد. مفاصل لگن و شانه نیز بر اساس ارزیابی های گسترده ای که طی دو سال روی Z - ۱ و با هدف بررسی شیوه های مختلف بهینه سازی تحرک این مفاصل پیچیده انجام شده اند، در لباس جدید تفاوت دارند.

همچنین کفش ها نیز مناسب لباس فضایی هستند و مواد به کاررفته در نسخه جدید با محیط خلا کامل، سازگاری دارد.