ملت ایران: به گفته محققان، اگرچه هر دو قطب زمین در طول زمستان پدیده کاهش ازن را تجربه می کنند اما تخریب لایه ازن در قطب شمال خفیفتر و با طول عمر کوتاهتر از قطب جنوب است. دلیل آن، این است که سه جزء مورد نیاز برای واکنش های شیمیایی تخریب کننده ازن شامل کلر ناشی از کلروفلوئوروکربن های ساخت دست بشر، دماهای بسیار سرد و نور خورشید معمولا همزمان در قطب شمال وجود ندارند اما در سال ۲۰۱۱ تمرکز ازن در جو قطب شمال حدود ۲۰ درصد کمتر از حد میانگین بود. در حالی که کلر در استراتوسفر قطب و شرایط جوی غیر رایج، انتقال ازن هدایت شده با باد را از مناطق شمالی مسدود کرده بود، مقصر اصلی در این میان دماهای بسیار پائین غیرعادی بود.

به گفته پژوهشگران، بیشترین تخریب لایه ازن در قطب شمال درون یک به اصطلاح گرداب قطبی رخ می دهد که منطقه ای از بادهای مدور پر سرعت است که در پاییز تشدید شده و توده هوا را در درون گرداب منزوی می کند که باعثسردتر شدن آن می شود.