سهخورشید گرفتگی، دوماه گرفتگیو بارش های شهابی ازرویدادهای مهم نجومیسال ۹۳ هستند.

در سال ۹۳ سه خورشید گرفتگی به وقوع خواهد پیوست اولی به صورت حلقوی سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۳ در سواحل جنوب افریقا، قطب جنوب و شرق استرالیا روی می دهد.

دومین خورشید گرفتگی به صورت جزیی پنج شنبه اول آبان ۹۳ در شمال و مرکز امریکا روی می دهد.

طبق این گزارش، سومین خورشید گرفتگی به صورت کلی جمعه ۲۹ اسفند ۹۳ از شرق اقیانوس اطلس آغاز و از گریلند به شمال سیبری می رسد. این گرفت در غرب و شمال ایران با درصد پوشش بیشتر خورشید و در تهران بسیار محدود رصد خواهد شد.

همچنین دو ماه گرفتگی نیز خواهیم داشت که هر دو کلی و در ایران غیر قابل رویت هستند.

اولین ماه گرفنگی در روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۳ در قاره امریکا و استرالیا روی می دهد و دومین ماه گرفتگی چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۳ امریکا، استرالیا و شرق آسیا رخ می دهد.

همچنین در سال ۹۳ بارش های شهابی سالیانه ای خواهیم داشت که می تواند با همراه ظهور دنباله دارها و رخدادهای غیرمنتظره همراه باشد.