به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهندس زهرا امیر آبادی، کارشناس IT در گفتگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران گفت: پست الکترونیکی یا Email می تواند امنیت کاربران را به خطر بیاندازد.

این تهدید به همان اندازه که به سادگی صورت می گیرد، به همان سادگی نیز قابل تشخیص است. چرا که با به کار بردن متون خاص، کاربران را به دریافت فایل الصاقی یاکلیک روی یک لینک تشویق می کنند.

امیر آبادی افزود: از اشکال رایج این پیام ها می توان به پیام هایی اشاره کرد که در مورد یک ویروس هشدار می دهند و این هشدار با عنوان subject مشخص می شود و حاوی ویروس های خطر ناکی هستند که می توانند به سیستم شما آسیب برسانند.

وی در ادامه به معرفی ویروس های join tucrew و It takes Guts to say jesus
پرداخت که از نوع ویروس های شوخی هستند همچنین ویروس های Goot times win a Hliday - ghost از جمله ویروسهایی هستند که می توانند امنیت سیستم کاربران را تهدید کنند و در این بین Good times بدنام ترین آنهاست.

امیر آبادی به بیان ویژگی های اخطار ویروس های شوخی می پرداخت و گفت: " تاکید بسیار "، " یک هشدار که فقط با بازکردن پیغام فعال می شود(شما نمی توانید فقط با بازکردن پیغام آلوده شوید مگر اینکه یک پیوست(attachment) را باز کنید) " جملاتی مانند " این یک ویروس جدید است که بسیاری از مردم آن را نمی شناسند " در آن دیده می شود.

همچنین دستور العمل هایی در پیام وجود دارد که به کاربران می گویند که با دنبال کردن یک لینک آن را برای کسانیکه می شناسید بفرستید.

و ی با اشاره به اینکه ویروس در روز قبل به وسیله یک شرکت یا گروه کامپیوتری معتبر مانند " IBM " یا " Microsoft " و … اعلام شده است، می خواهند هشدار خود را موجه جلوه دهند.

وی در پایان به کاربران توصیه کرد از باز کردن پیام هایی که از محتویات آنها، اطمینان ندارند و یا از افراد ناشناس دریافت می کنند، خود داری کنند.