همزمان با روزفناوری فضاییو با حضور دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور از ۲ماهوارهفضاییتدبیروخلیج فارسدر سالن اجلاس سران رونمایی شد.