به گزارش اختصاصی ملت ایران سرپرست بخش وبلاگ نویسی تویتر اعلام کرد: این شرکت قصد دارد اکانتهایی را به درخواست پلیس آلمان مسدود کند.

به نقل از مقامات تویتر پلیس آلمان از این شرکت درخواست کرده است که اکانتهای گروه نئو نازی را مسدود کند. روزپنج شنبه تویتر اعلام کرد که استفاده از ابزار سانسور به درخواست پلیس و درجهت منافع ملی صورت گرفته است. آلکس مک گیلوری وکیل شرکت تویتر اعلام کرد که ما می توانیم این اطلاعات ومحتوای این اکانتها را در ماه ژانویه برگردانیم و این سانسور فقط متوجه وجود یک گروه غیرقانونی در آلمان است. گفته میشود گروه Besseres Hannover که یک گروه نئو نازی هستند با فرستادن ایمیلها و منتشر کردن ویدئوهای تهدید آمیز آیگول ازکان وزیر امور اجتماعی آلمان که ترک تبار است را تهدید کردند. مک گیلوری می گوید تویتر قصد دارد در آینده انتشار ویدئوها و ایمیلهایی که تهدید آمیز و غیر قانونی هستند را محدود کند. او در ادامه می گوید روزانه میلیونها پیام در تویتر ثبت میشود و قصد ما این است که این پیامها قانونی باشد در حالیکه به حقوق کاربران خود احترام می گذاریم وی همچنین گفت تلاش ما این است که کاربران به همه امکانات دسترسی داشته باشند و سانسور تنها تحت شرایط و زمان خاصی و آن هم به درخواست کشورها انجام می گیرد.